طراوت بهشتی : تهیه 10 عدد یخچال برای 10 خانواده نیازمند حاشیه نشین شهر یزد

۱ میزان حمایت

10,000 تومان

+
=
10,000

۲ مشخصات فردی

(*) فیلدهای ستاره دار بایستی پر شوند.

۳ روش پرداخت

اگر این پروژه تکمیل نشد و مبلغ مورد نظر پروژه به صورت کامل جمع نگردید