نسیم بهشتی : تهیه کولر برای 5 خانواده نیازمند بی سرپرست و دارای فرزند معلول استان یزد

۱ میزان حمایت

10,000 تومان

+
=
10,000

۲ مشخصات فردی

(*) فیلدهای ستاره دار بایستی پر شوند.

۳ روش پرداخت

اگر این پروژه تکمیل نشد و مبلغ مورد نظر پروژه به صورت کامل جمع نگردید